Privacy policy

Adatvédelmi tájékoztató

TÁJÉKOZTATÁS ADATKEZELÉSRŐL

Alulírott FAKRO Magyarország Kft. (továbbiakban: Adatkezelő), mint Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatok kezelése tárgyában az Érintettnek az alábbi tájékoztatást nyújtja:

 1. A kezelt személyes adatok köre:

Adatkezelő az Érintett által rendelkezésére bocsátott következő személyes adatokat kezeli:

 • Név
 • Lakcím
 • Számlázási cím
 • Szállítási cím
 • Telefonszám
 • E-mail cím
 1. Az adatkezelés jogalapja:

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. Rendelete (GDPR), illetve az 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), valamint az érintett hozzájárulása. Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul. A szolgáltatás igénybevétele során köteles a személyes adatokat megadni, az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy a szolgáltatást nem tudjuk teljesíteni.

 1. Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja az Érintett számára megfelelő információ, ajánlat, szolgáltatás nyújtása és kapcsolattartás, illetve panasz esetén a panasz közlésének lehetővé tétele, a panasz azonosítása és a törvényből származó kötelezettségek, kötelező adatok felvétele.

 1. Adattovábbítás:

Adatkezelő az Érintett személyes adatait harmadik személyeknek, valamint harmadik államok és nemzetközi szervezetek részére kizárólag az Érintett erre irányuló, kifejezett hozzájárulásával továbbíthatja.

 1. Az adatfeldolgozásra jogosultak köre:

Név:  Nozo-Duo Fuvarszervező Bt.
Székhely: 1106 Budapest, Maglódi út 47.                                                                 
Telefon: +36 30 232 3233                                                     
Tevékenység:    szállítmányozás

 1. Az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelés időtartama minden önkéntes alapon történő adatkezelési tevékenység esetében

 1. a cél megvalósulásáig és a személyes adatainak törléséig, vagy
 2. adatainak kezelésére vonatkozó engedélye visszavonásáig és így személyes adatainak törléséig,
 3. bíróság vagy hatóság törlésre vonatkozó döntésének végrehajtásáig, vagy ilyen rendelkezések hiányában – és jogszabály eltérő rendelkezése hiányában –
 4. azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli.
  A hatályos Ptk. 6:22. § alapján az általános elévülési idő 5 év, valamint a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (1) bekezdése alapján a bizonylat megőrzési kötelezettség ideje 8 év.

Kötelező adatkezelés esetén a vonatkozó törvény vagy önkormányzati rendelet állapítja meg az adatkezelés időtartamát.

 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek:

Az Érintett az Adatvédelmi Szabályzatban, valamint az Érintett jogairól szóló Tájékoztatóban foglaltak szerint kérelmezheti az Adatkezelő részéről történő tájékoztatás nyújtását, az adatok törlését, helyesbítését vagy zárolását, illetve az adatkezelés ellen tiltakozhat.

Amennyiben Érintett az adatkezelést sérelmesnek véli, kártérítésre vagy sérelemdíjra tarthat igényt, bírósághoz fordulhat, felügyeleti hatósági eljárást kezdeményezhet, valamint panaszt tehet az adatvédelmi tisztviselőnél.

 
 1. Kapcsolat

Adatkezelő elérhetősége:

Cégnév: FAKRO Magyarország Kft.

Székhely: 1116 Budapest, Építész utca 8.-12. 3. em.

Cégjegyzékszám: 01-09-692300

Adószám: 12553402-2-43

E-mail: fakro@fakro.hu

Kelt: Budapest, 2018 év május hónap 23. nap

 

FAKRO Magyarország Kft.

Adatkezelő

Letölthető adatvédelmi dokumentumok

A FAKRO Magyarország Kft. adatvédelmi szempontból törvényes működéséhez a fenti tájékoztatón túl az alábbi dokumentumokat bocsájtja ügyfelei, üzletfelei és a weboldal látogatói számára: